Відкриті дані культура
Перелік закладів культури Бородянського району PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
21.04.2017 06:42

Перелік закладів культури Бородянського району

 
ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:51

 

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29.05.2018                                                                                                                            № 191

Про затвердження Положення про відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про національні меншини в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Регламенту Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 26.04.2018 № 142, розпорядження т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації від 19.01.2018 № 11 «Про здійснення повноважень керівника державної служби»,  з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства:

 

1. Затвердити Положення  про відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2016 № 236  «Про затвердження Положення про відділ культури та туризму Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Т.в.о. голови адміністрації                                                     В.М.Корнівєнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження т.в.о. голови Бородянської  районної державної адміністрації

29.05.2018 191

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про
відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації

1.Загальні положення

1.1. Відділ  культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації, утворюється головою Бородянської районної державної адміністрації, є правонаступником відділу культури і туризму Бородянської районної  державної адміністрації Київської області підзвітний і підконтрольний голові Бородянської районної державної адміністрації, управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується  Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України,  інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Бородянської районної державної адміністрації, рішеннями Бородянської районної  ради, наказами управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації (далі - Положення).

 

1.3. Структура,чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації  за поданням заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

1.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів  відділу  визначає голова Бородянської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

1.5. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів відділу затверджує голова Бородянської районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р.  №228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

 

1.6. Відділ утримується за рахунок державного бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

1.7. Відділ утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

1.8.До відділу культури, національностей та релігій районної державної адміністрації входять такі структурні підрозділи:

- централізована бухгалтерія

Відділу підпорядковані, підзвітні і підконтрольні

-  Районний Палац культури ім. Шевченка

-  Централізована бібліотечна система

-  Заклади культури клубного типу

-  Краєзнавчий музей Бородянщини

-  Бородянський початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад

-  Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Немішаївська дитяча школа мистецтв»

 

2. Основні завдання відділу:

 

2.1. Реалізація державної політики у галузі культури та мистецтва, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України.

 

2.2. Забезпечення:

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.

 

2.3. Сприяння:

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

збереженню культурної спадщини;

захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників установ та організацій у сфері культури;

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.

 

 

1.4. Завданням відділу відповідно до покладених на нього повноважень

у сфері молоді та спорту є:

 забезпечення реалізації на території району державної політики  у сфері молоді і спорту;

 здійснення разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, громадянами, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку молоді і спорту; 

забезпечення підготовки і проведення   навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять спортом, пропаганда здорового способу життя; 

сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху;

підготовка пропозицій до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів з питань молоді і спорту; 

розроблення разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації за участю об’єднань громадян проекти програм з питань  молоді і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм. 

 

3. Основні функції відділу:

3.1. Створення умов для:

розвитку соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтва, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально – технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті;

розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодженню співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції відділу;

сприяння формуванню репертуару кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку декоративно-прикладного мистецтва, народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

удосконалення в межах своїх повноважень системи пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, підтримка їх розвитку;

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності  національних меншин;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій,

налагодження зв'язків із зарубіжними релігійними організаціями;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

моніторингу стану соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

 

3.2. Формування та подання у встановленому порядку управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації пропозицій щодо:

формування державної політики у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно – правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу «Зразкового», «Народного»;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, відзнаками голови Київської обласної державної адміністрації та інших форм заохочень;

виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах її територій;

занесення музейних предметів до Музейного фонду України та Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

 

3.3. Подання управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації інформації про:

музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, у закладах культури, бібліотеках державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини.

 

3.4. Забезпечення участі у:

розробці проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових та регіональних програм;

розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України;

реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

організації та проведенні районних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

 

3.5. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності.

 

3.6. Збирання і оброблення статистичних даних у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України.

3.7. Відповідно до покладених на нього повноважень у сфері молоді та спорту є забезпечує:

формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану спортивних заходів; 

організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток молоді і спорту;

здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців спорту.

порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, та інших  працівників сфери молоді і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам молоді і спорту в районі;

готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток молоді і спорту в  районі.

розробляє пропозиції стосовно удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції та в установленому порядку вносить їх на розгляд райдержадміністрації, управління з питань молоді і спорту облдержадміністрації.

 залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху, громадські, молодіжні організації спортивної спрямованості.

  

3.8. Забезпечує дотримання спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів у спорті. 

 

  3.9. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами молоді і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів.

 

3.10.   Здійснює контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів для молоді і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою.

 

3.11. Забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молоді і спорту.

 

3.12. Вивчає, узагальнює та поширює передовій досвід роботи у сфері молоді і спорту, проводить з цією метою методичні та науково практичні семінари, конференції, інші заходи.

 

3.13. Реєструє спортивні рекорди та досягнення району, подає в установленому порядку управлінню з питань молоді і спорту облдержадміністрації документи для затвердження рекордів, встановлених спортсменами району.

 

3.14. Сприяє впровадженню у практику науково-обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.

 

3.15. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку молоді і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

 

 3.16. Сприяє розвитку підприємництва, залучення інвестицій у сфері молоді і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування спортивної діяльності.

 

3.17. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань збірних команд району, членів та кандидатів у збірну команду області. 

 

3.18. Взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеними двосторонніми договорами.

 

3.19. Організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню  відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі. 

 

3.20. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань молоді і спорту.

 

3.21. Здійснює в установленому порядку фінансування закладів, молодіжних, громадських організацій, програм, проектів  громадських  організацій з питань молоді і спорту, що належать до сфери відділу.

         

3.22. Здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу , виступає замовником їх будівництва,    відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.

  3.23. Сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань молоді і спорту.

 

3.24. Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів, з питань реалізації галузевих повноважень.

 

3.25. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові райдержадміністрації, участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради.

 

3.26. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

3.27. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацювує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

 

3.28. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

 

3.29. Здійснює контроль за органами місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади (делегованих повноважень).

 

3.30. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

 

3.31. Забезпечує захист персональних даних.

 

3.32. Здійснеює передбачені законом галузеві повноваження.

 

3.33. Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин України.

 

3.34. Організовує  проведення фестивалів, конкурсів, оглядів аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок творів декоративно-ужиткового мистецтва, народних художніх промислів та інших заходів у сфері  культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

 

3.35. Веде облік (реєстру) релігійних організацій, що діють у районі, культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та (або) використовуються ними.

 

3.36. Здійснює контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини в межах, делегованих відділу повноважень.

 

3.37. Сприяє зміцненню міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

3.38. Проводить роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

 

3.39 Здійсненює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ  має право:

 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

  4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

 

           4.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бородянської районної державної адміністрації у галузі культури, молоді та спорту та з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин.

 

           4.4    Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу культури національностей та релігій.

 

5. Організація роботи відділу

10.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бородянської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

 

10.2. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Регламенту роботи Бородянської районної державної адміністрації, інших нормативно-правових та розпорядчих документів.

 

10.3. Службові обов’язки працівників визначаються  посадовими інструкціями.

 

10.4. Відділ в установленому порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6.  Начальник відділу

 

  здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

подає на затвердження голові Бородянської районної державної адміністрації Положення про відділ;

затверджує посадові інструкції працівників відділу, керівників структурних підрозділів та підпорядкованих відділу закладів, розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Бородянської районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою Бородянської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Бородянської районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу у галузі культури, молоді та спорту, з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин, розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації, з Управлінням культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Бородянської районної державної адміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

Здійснює добір кадрів у відділі.

Призначає керівників установ  культури, які безпосередньо підпорядковані,  підзвітні і підконтрольні відділу;

подає на затвердження голови Бородянської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

є розпорядником коштів структурних та підпорядкованих підрозділів відділу та громадсько-політичної газети Бородянського району «Вперед»;

здійснює повноваження керівника державної служби у відділі. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

Веде облік робочого часу державних службовців у відділі та забезпечує своєчасне надання інформації щодо обліку до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації для подальшого опрацювання.

Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни.

Виконує інші передбачені законодавством функції.

Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, можуть бути скасовані головою Бородянської районної державної адміністрації.

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                               Л.Є. Болясов

 

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld