Відкриті дані культура
Перелік закладів культури Бородянського району PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
21.04.2017 06:42

Перелік закладів культури Бородянського району

 
ПОЛОЖЕННЯ про відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:51

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Бородянської  районної державної адміністрації

«_29_» _лютого 2016 № 64

 

         1. Відділ  культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації, утворюється головою Бородянської районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Бородянського району забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

         Відділ є бюджетною, неприбутковою державною установою.

 

2. Відділ підпорядкований голові Бородянської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України,  інших центральних органів виконавчої влади,  розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Бородянської районної державної адміністрації, рішеннями Бородянської районної  ради, наказами управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, а також Положенням про відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної адміністрації (далі - Положення).

 

4. Відділ є правонаступником відділу культури і туризму Бородянської районної  державної адміністрації.

 

5. Відділ у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, молоді та спорту, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, національної музейної політики, релігії, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу віросповідання на території Бородянського району.

 

6. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про культуру», «Про музеї і музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про фізичну культуру та спорт», «Про місцеві державні адміністрації», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про національні меншини в Україні», інших нормативно-правових актах.

 

7. Завданням відділу відповідно до покладених на нього повноважень

у сфері культури, національностей та релігій є:

 

         7.1.Організація виконання Конституції  і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, рішень Бородянської районної ради, наказів управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, здійснення контролю за їх реалізацією в межах своїх завдань і повноважень, визначених актами законодавства та цим Положенням.

         7.2. Організація та проведення в установленому порядку конференцій, семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до компетенції відділу.

         7.3. Забезпечення:

         реалізації державної політики в галузі культури на території Бородянського району;

         вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

         функціонування української мови  в усіх сферах суспільного життя;

         захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

         прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання;

        ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

         доступу до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

         у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

         захисту персональних даних;

         виконання та додержання вимог законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації у межах своєї компетенції;

участі у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;

участі у розробці та погодженні програм охорони культурної спадщини;

участі у розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин;

участі у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України;

методичної допомоги у виготовленні охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій в установленому законодавством порядку;

участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, тощо;

надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

захисту у межах своєї компетенції об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

         7.4. Сприяння:

         загальнонаціональній культурній консолідації суспільства;

          відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності  національних меншин;

         діяльності творчих об’єднань, які діють відповідно до чинного законодавства;

         збереженню культурної спадщини;

         гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

         збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною.

         7.5. Створення умов для:

        розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

        розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

        задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

        забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

        сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

сприяння діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримка розвитку національно-культурних традицій;

сприяння проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

         сприяння централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

внесення об’єктів культурної спадщини до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

 

7.6. Вживати в межах своїх компетенції:

заходів до запобігання релігійної ворожнечі у регіоні;

заходів до запобігання виникненню міжетнічних та міжконфесійних конфліктів;

заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

         7.7. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини незалежно від форм власності на території Бородянського району.

7.8. Вивчення на території Бородянського району релігійної ситуації і подання відповідних інформаційних матеріалів на розгляд  голови Бородянської районної державної адміністрації та управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

7.9. Надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, свободи совісті та релігійних організацій.

7.10. Ведення обліку релігійних організацій, що діють на території Бородянського району.

7.11. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

7.12. Інформування населення про свою діяльність через засоби масової інформації, проведення роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції відділу.

7.13. Надання платних послуг згідно переліку платних послуг (Постанова КМУ від 12.12.2011 № 1271) і визначення їхньої вартості згідно Наказу Міністерства культури України та Міністерства фінансів України від 01.12.2015 № 1004/1113.

7.14. Здійснення відповідно до законодавства інших функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

         7.15. Формування та подання у встановленому порядку Управлінню культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації пропозицій щодо:

формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній  сфері;

надання творчим колективам статусу народного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій  у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочень;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

         7.16. Подання управлінню  культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації  інформації про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

7.17. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах.

7.18. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини.

7.19. У межах своєї компетенції здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координація діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень.

         7.20. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини.

7.21. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків.

7.22. Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики.

7.23. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку брати участь у:

підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку у галузі культури, національностей та релігій Бородянського району;

підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

погодженні проектів розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Бородянської районної державної адміністрації;

підготовці звітів голови Бородянської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях Бородянської районної ради;

вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

7.24. Надавати адміністративні послуги у галузі культури на території Бородянського району.

         7.25. Вносити пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

         7.26. Приймати участь у розробці проектів розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації з питань реалізації повноважень у галузі культури та релігії.

         7.27. Готувати самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної державної адміністрації;

         7.28. Готувати (брати участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

         7.29. Опрацьовувати запити і звернення народних депутатів України,  депутатів Київської обласної ради та депутатів Бородянської районної ради.

         7.30. Постійно інформувати населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

         7.31. Здійснювати повноваження, делеговані Бородянською районною радою.

         7.32. Організовувати роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.                       

         7.33. Здійснення інших функцій, що впливають з покладених на управління завдань.

 

8. Завданням відділу відповідно до покладених на нього повноважень

у сфері молоді та спорту є:

 

8.1. Забезпечення реалізації на території району державної політики  у сфері молоді і спорту.

8.2. Здійснення разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, громадянами, об’єднаннями громадян заходів щодо розвитку молоді і спорту. 

8.3.  Забезпечення підготовки і проведення   навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

8.4. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять спортом, пропаганда здорового способу життя. 

8.5. Сприяння розвитку олімпійського та параолімпійського руху.

8.6. Відділ відповідно до покладених на нього завдань готує пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів з питань молоді і спорту. 

8.7. Розробляє разом з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації за участю об’єднань громадян проекти програм з питань  молоді і спорту, організовує роботу, пов’язану з їх виконанням, вносить в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення цих програм. 

8.8. Забезпечує:

формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до календарного плану спортивних заходів; 

організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток молоді і спорту;

 здійснення у межах своїх повноважень заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців спорту.

  8.9. Порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, та інших  працівників сфери молоді і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам та діячам молоді і спорту в районі.

         8.10.  Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан та розвиток молоді і спорту в  районі.

8.11. Розробляє пропозиції стосовно удосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції та в установленому порядку вносить їх на розгляд райдержадміністрації, управління з питань молоді і спорту облдержадміністрації.

8.12.           Залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху, громадські, молодіжні організації спортивної спрямованості.   

  8.13.           Забезпечує дотримання спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів у спорті. 

8.14.           Забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами молоді і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів.

  8.15. Здійснює контроль у межах своїх повноважень за організацією та проведенням заходів для молоді і спорту в районі, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з районного бюджету з цією метою.

8.16. Забезпечує контроль за дотриманням законодавства з питань молоді і спорту.

8.17. Вивчає, узагальнює та поширює передовій досвід роботи у сфері молоді і спорту, проводить з цією метою методичні та науково практичні семінари, конференції, інші заходи.

8.18. Реєструє спортивні рекорди та досягнення району, подає в установленому порядку управлінню з питань молоді і спорту облдержадміністрації документи для затвердження рекордів, встановлених спортсменами району.

8.19. Сприяє впровадженню у практику науково-обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії.

8.20. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку молоді і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

8.21. Сприяє розвитку підприємництва, залучення інвестицій у сфері молоді і спорту, подає консультаційно-методичну допомогу суб’єктам господарювання з питань ліцензування спортивної діяльності.

8.22. Комплектує склад збірних команд району за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань збірних команд району, членів та кандидатів у збірну команду області. 

8.23. Взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту згідно з укладеними двосторонніми договорами.

8.24.  Організовує і удосконалює систему пошуку, відбору талановитих та обдарованих дітей, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню  відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в районі. 

8.25. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань молоді і спорту.

8.26.           Здійснює в установленому порядку фінансування закладів, молодіжних, громадських організацій, програм, проектів     громадських  організацій з питань молоді і спорту, що належать до сфери відділу.          

  8.27. Здійснює контроль за технічним станом та ефективністю використання спортивних об’єктів, що належать до сфери відділу , виступає замовником їх будівництва,    відповідає за дотримання правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів на цих об’єктах.

           8.28.   Сприяє в установленому порядку інформаційно-пропагандистській та видавничій діяльності з питань молоді і спорту.

  8.29. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі.

 8.30. Виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.

 

9. Відділ  має право:

         одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

         залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

         вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бородянської районної державної адміністрації у галузі культури, молоді та спорту та з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин;

         користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

         скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу культури національностей та релігій.

мати у підпорядкуванні структурні підрозділи відділу культури.

 

10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бородянської районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням культури, національностей та релігій в установленому законодавством порядку.

 

11.  Начальник відділу:

         здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі, має у підпорядкуванні головного спеціаліста з питань молоді та спорту;

подає на затвердження голові Бородянської районної державної адміністрації Положення про відділ;

затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів відділу та розподіляє обов’язки між ними;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Бородянської районної державної адміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

          звітує перед головою Бородянської районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії Бородянської районної державної адміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу у галузі культури, молоді та спорту, з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин, розробляє проекти відповідних рішень;

         може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу  у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації, з Управлінням культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Бородянської районної державної адміністрації;

         видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

         подає на затвердження голови Бородянської районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурних підрозділів відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

          є розпорядником коштів структурних підрозділів відділу та громадсько-політичної газети Бородянського району «Вперед»;

         призначає та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, клубних закладів, вчителів та технічних працівників дитячої школи мистецтв, працівників централізованої бухгалтерії, оркестру духових інструментів;

         здійснює добір кадрів та атестацію працівників;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників закладів культури;

вирішує питання про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників закладів культури;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього

трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

12. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Бородянської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, управлінням культури, мистецтв та релігій Київської обласної державної адміністрації, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

13. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.

 

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, можуть бути скасовані головою Бородянської районної державної адміністрації,управлінням культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації.

 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурних підрозділів  відділу  визначає голова Бородянської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

16. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів відділу затверджує голова Бородянської районної державної адміністрації за пропозиціями начальника відділу  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р.   № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

 

17. Відділ утворений як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                               Л.Є.Болясов

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld