Положення відділу освіти Бородянської райдержадміністрації

Печать
Автор: Administrator   
05.05.2017 10:24

 

 

БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08.05.2018                                                                                                                           155

 

Про затвердження  Положення про відділ освіти Бородянської  районної державної адміністрації у новій редакції

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» /із змінами/, «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпоряджень т.в.о. голови Бородянської районної державної адміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень керівника державної служби» та від 26.04.2018 № 142 «Про затвердження Регламенту Бородянської районної державної адміністрації»: 

 

1. Затвердити Положення про відділ освіти Бородянської  районної державної адміністрації у новій редакції, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 22.04.2013 № 123 «Про затвердження Положення про відділ освіти Бородянської райдержадміністрації».

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Т.в.о. голови адміністрації                                               В.М. Корнієнко         

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження т.в.о. голови районної  державної адміністрації

08.05.2018   №155  

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти

Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації і підпорядковується голові Бородянської районної державної адміністрації та департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, і в межах Бородянського району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Бородянської райдержадміністрації, а також цим  Положенням.  

1.3. Відділ у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, інновацій, інтелектуальної власності, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.4. Склад та чисельність структурних підрозділів у Відділі, кількість працівників у них, необхідних для забезпечення виконання покладених на Відділ завдань, визначає голова районної державної адміністрації у межах бюджетних призначень.

1.5. Штатний розпис, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та кошторис Відділу затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника Відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами).

1.6. Посадові інструкції працівників Відділу – державних службовців розробляються з урахуванням профілів, професійної компетентності, посад державної служби у державних органах.

 

 

 

2. Основними завданнями Відділу є:

 

2.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері загальної середньої освіти на території Бородянського району;

2.2. забезпечення розвитку системи освіти з метою різнобічного розвитку, виховання і соціалізації особистості – громадянина України, здатної до життя в суспільстві, що має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готової до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності;

2.3. створення умов для здобуття дошкільної освіти шляхом формування і розвитку мережі закладів освіти, замовлення підготовки педагогічних працівників, реалізації освітніх програм неформальної освіти для батьків, проведення інших заходів;

2.4. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти та інклюзивного навчання;

2.5. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;

2.6. забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти шляхом створення і утримання мережі закладів освіти та їхніх філій;

2.7. ініціювання створення освітніх округів та опорних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти, запровадження профільного навчання, забезпечення всебічного розвитку особи, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів і матеріально-технічної бази закладів освіти, їх модернізації;

2.8. забезпечення підвезення до закладів освіти і у зворотному напрямку осіб, які здобувають повну загальну середню освіту та проживають у сільській місцевості за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

2.9. створення умов для доступності позашкільної освіти шляхом формування, утримання та розвитку мережі закладів позашкільної освіти відповідно до освітніх, культурних, духовних потреб та запитів населення;

2.10. організація нормативного, програмного, матеріального, науково-методичного забезпечення, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників у межах своїх повноважень;

2.11. сприяння проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;

2.12. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу вихованців та учнів із урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;

2.13. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами усіх форм власності вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

2.14. управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

2.15. забезпечення моніторингу у сфері освіти;

2.16. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

2.17. організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

2.18. забезпечення соціального захисту педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів;

2.19. здійснення міжнародного співробітництва;

2.20. участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Бородянського  району.

 

3. Функції Відділу відповідно до покладених завдань:

 

3.1. координує роботу навчальних закладів району незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання і виховання дітей дошкільного та шкільного віку;

3.2. аналізує стан освіти, інноваційної діяльності в районі, забезпечує захист прав дітей, учнівської молоді, розробляє районні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

3.3. сприяє розвитку мережі навчальних закладів у районі, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

3.4. проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, здійснює облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції;

3.5. співпрацює з науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами;

3.6. бере участь в установленому порядку в укладанні та розірванні трудових договорів (контрактів) з керівниками закладів освіти у порядку, встановленому законодавством та установчими документами;

3.7. вживає заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організації їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення;

3.8. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує  в практику освітніх та наукових програм відродження та розвиток національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;

3.9. впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

3.10. вносить  на розгляд департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;

3.11. формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;

3.12. організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти;

3.13. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

3.14. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;

3.15. координує роботу, пов'язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

3.16. сприяє розвитку самоврядування у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

3.17. співпрацює з відповідним підрозділом ювенальної превенції та службою у справах дітей та сім`ї райдержадміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

3.18. надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї;

3.19. забезпечує право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, враховує відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не порушує права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу;

3.20. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

3.21. вивчає потребу та організовує навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (у тому числі - й індивідуальне) у закладах загальної середньої освіти;

3.22. сприяє утворенню інклюзивних та/або спеціальних груп і класів для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей;

3.23. створює умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів, шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну;

3.24. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього процесу;

3.25. здійснює контроль за використанням капітальних вкладень, сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва навчальних закладів;

3.26. створює умови для формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих (проходження курсів перепідготовки та/або підвищення кваліфікації, безперервний професійний розвиток, будь-які інші складники, що передбачені законодавством, запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені особою);

3.27. сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності,  створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району; 

3.28. вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;

3.29. розглядає питання та вносить департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;

3.30. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Відділу, в разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, що зумовили їх появу;

3.31. здійснює підготовку та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційну діяльність, стан реалізації інноваційних проектів, що належить до його компетенції;

3.32. готує пропозиції до проектів районних цільових програм щодо поліпшення становища освіти, дітей і учнівської молоді, відпочинку та дозвілля дітей, організовує їх виконання;

3.33. розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, дітей  і учнівської молоді;

3.34. готує пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Відділу, вносить їх в установленому порядку на розгляд райдержадміністрації;

3.35. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;

3.36. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми;

3.37. організовує безоплатне гаряче харчування дітей різних категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої освіти;

3.38. здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і учнівської молоді, проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей;

3.39. забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері;

3.40. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

3.41. проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції Відділу;  

3.42. здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;

3.43. вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників);

3.44. вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя в учнівському середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей;

3.45. надає адміністративні послуги;

3.46. здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти;

3.47. здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

3.48. вносить пропозиції до проекту районного бюджету; забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

3.49. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

3.50. розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;

3.51. бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

3.52. бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.53. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

3.54. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.55. організовує обов’язкове громадське обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти, та участь представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів;

3.56. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

3.57. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

3.58. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;  

3.59. формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію;

3.60. забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.61. інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

3.62. здійснює контроль за органами місцевого самоврядування у сфері освіти, надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

3.63. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

3.64. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.65. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.66. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

3.67. забезпечує захист персональних даних;

3.68. здійснює інші, передбачені законом, повноваження.

 

4. Відділ має право:

 

4.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою); укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;

 4.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів;

4.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

4.5. організовувати і проводити в установленому порядку наради, семінари, конференції та зустрічі з питань, що належать до компетенції Відділу;

4.6. за дорученням голови райдержадміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу в районі;

4.7. створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації впроваджувати їх у практику;

4.8. представляти в установленому порядку інтереси Відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

 

5. Взаємодія з іншими органами влади

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями району з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6.     Організаційно-розпорядча діяльність

 

6.1. Відділ  очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом освіти і науки Київської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

6.2. Начальник повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом, у державній службі, на керівних посадах не менше 5-ти років.

 6.3. Начальник Відділу:

здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Відділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;

затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов'язки між ними;

планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Відділ завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової та науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій;

може входити до складу колегії Бородянської райдержадміністрації, департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації;  

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва   райдержадміністрації;

видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням (при цьому забезпечує державну реєстрацію наказів нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, у Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області);

подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Відділу;

здійснює добір кадрів;

організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу;

здійснює повноваження керівника державної служби у Відділі;

призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

веде облік робочого часу державних службовців у Відділі та забезпечує своєчасне подання інформації щодо обліку до відділу фінансово – господарського забезпечення райдержадміністрації для подальшого опрацювання;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, заохочує та притягує їх до дисциплінарної відповідальності;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства;

забезпечує в межах своїх повноважень збереження у Відділі інформації з обмеженим доступом;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством;

накази начальника Відділу, що суперечать Конституції України та законам України,актам Президента України, Кабінету Міністрів України інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

6.4. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Відділу,  утворюється колегія у складі начальника (голова колегії), заступника начальника, інших відповідальних працівників Відділу, керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

6.5. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, висококваліфіковані спеціалісти.

6.6. Склад колегії затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу.

6.7. Рішення колегії затверджується наказами начальника Відділу.

6.8. Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів освіти, при Відділі можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують, у тому числі, на госпрозрахунковій основі) у встановленому законом порядку.

6.9. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення фінансово-господарської діяльності при Відділі утворюються структурні підрозділи:

районний інформаційно-методичний центр дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти;

централізована бухгалтерія;

інженерно-господарська група.

6.10. При відділі освіти районної державної адміністрації можуть бути створені інші допоміжні органи для організації ефективної роботи відділу.

6.11. Відділ освіти районної державної адміністрації є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах державної казначейської служби України.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                    Л.Є. Болясов