Реєстраційна служба
Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
30.07.2018 07:04

 

БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

06.06.2018                                                                                                                             №  206

Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства юстиції України від 29.12.2015 № 2790/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних зі статусом державного реєстратора», Регламенту Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 26.04.2018 № 142, розпорядження т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень  керівника державної служби»:

 

1. Затвердити положення про відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Бородянської райдержадміністрації від 18 квітня 2016 року № 134 «Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Барчана В.А.

 

Т.в.о. голови  адміністрації                                                        В.М. Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження т.в.о. голови Бородянської районної  державної  адміністрації

06.06.2018  № _206_

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес Бородянської районної державної адміністрації (надалі – Відділ)  утворюється головою Бородянської районної державної адміністрації і є її структурним підрозділом. Реалізує повноваження покладені на районні державні адміністрації в сфері державної реєстрації речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

 

2. Відділ підпорядкований  голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Міністерству юстиції України, іншим центральним органам виконавчої влади.

 

3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наказами Міністерства юстиції України, розпорядженнями Голови Бородянської районної державної адміністрації,  даним Положенням про відділ та іншими нормативно-правовими актами. 

 

4. Основним завданням Відділу є забезпечення виконання повноважень Бородянської районної державної адміністрації у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на території Київської області.

 

5. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, голови Бородянської районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

4) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради з питань, що входять до компетенції відділу;

5) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;

6) забезпечує виконання завдань та доручень керівництва райдержадміністрації з питань забезпечення організації надання якісних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

8) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

9) проводить аналіз кількості звернень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, узагальнює статистичні дані діяльності відділу;

10) забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

11) забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно , взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

12) встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

13) забезпечує державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;

14)  перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів або для відмови юридичним особам, фізичним особам-підприємцям у державній реєстрації;

15) забезпечує формування та ведення реєстраційних справ;

16) забезпечує захист персональних даних;

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

18) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

19) відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, об'єднаннями громадян.

20) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування та їх посадових осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами.

 

7. Відділ державної реєстрації прав на нерухомість та бізнес  в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Бородянської районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Відділ очолює начальник. На посаду начальника відділу та державних реєстраторів відділу призначаються особи, що відповідають вимогам, передбаченими Законами України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, а також кваліфікаційним вимогам, визначеними Міністерством юстиції України, іншими законодавчими актами. Начальник відділу та працівники відділу призначаються та звільняються з посад керівником апарату Бородянської районної державної адміністрації  в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

 

 

9. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці працівників;

2) подає на затвердження голові Бородянської районної державної адміністрації положення про відділ;

3) планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи районної державної адміністрації;

4) розробляє посадові інструкції працівників відділу та подає на затвердження керівнику апарату, розподіляє обов’язки між працівниками, визначає ступінь їх відповідальності;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою та керівником апарату Бородянської районної держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Бородянської районної державної адміністрації;

9) видає у межах своїх повноважень розпорядчі документи, організовує та контролює їх виконання;

10) організовує діяльність відділу, у тому числі, щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг;

11) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

12) здійснює заходи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства;

13) скликає в установленому порядку наради, проводить семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу;

14) подає керівнику апарату Бородянської районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

16) може здійснювати функції державного реєстратора;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Працівники відділу несуть відповідальність за належне виконання покладених на відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

11. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

12. Відділ утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання структурних підрозділів Бородянської районної державної адміністрації в межах кошторисних призначень.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова Бородянської районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова Бородянської районної державної адміністрації.

 

15. Державні реєстратори мають печатку із зображенням малого Державного Герба України та своїм найменуванням відповідно до Наказу Міністерства юстиції № 2790/5 від 29.12.2015 року.

 

 

Керівник  апарату  адміністрації                                               Л.Є.Болясов

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld