Повідомлення
ПРОЕКТ PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.12.2015 07:43

                                                                                                                                    

          БОРОДЯНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

                         КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

__________                                                                                                                ________  

 

Про затвердження нового переліку

адміністративних       послуг,      які

надаються      через      відділ-центр

надання  адміністративних  послуг

Бородянської  районної  державної

адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року № 191-VIII, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 853 «Про внесення зміни  до Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»  та з метою приведення переліку адміністративних послуг, які надаються через  відділ-центр надання  адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації у відповідність  до норм  чинного законодавства:

          1.   Затвердити новий перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації , що додається.

 

         2.       Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 306    «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної   адміністрації».

 

3.  Сектору  внутрішньої  політики,  інформації та зв’язків з громадськістю апарату адміністрації забезпечити оприлюднення даного  проекту розпорядження  на  офіційному веб-сайті  Бородянської райдержадміністрації.

 

4.  Юридичному відділу апарату Бородянської районної державної адміністрації  у встановленому законодавством порядку подати це розпорядження на державну реєстрацію до Бородянського районного управління  юстиції.

 

5.    Контроль  за виконанням  цього розпорядження  залишаю  за собою.

 

 

 

 

Голова  адміністрації                                                                      О.Г.Янковий

 

 

 

 

 
Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.12.2015 07:42

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження   голови                

Бородянської   районної

державної  адміністрації

_______________№_____

 

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем

2

Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

3

Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу — пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

6

 Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них

7

Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення

8

Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем за її рiшенням

9

Державна реєстрацiя:

права власностi на нерухоме майно

iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрацiя громадського об’єднання

12

Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання

13

 Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл громадського об’єднання

15

Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16

Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання

18

Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

20

Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

21

Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення)

23

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

27

Реєстрацiя мiсця проживання особи

28

Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи

29

Реєстрацiя мiсця перебування особи

30

Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи

31

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

33

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

34

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно - територiальних одиниць з видачею витягу

35

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

38

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 -  землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць;

 -  обмеження у використанні земель;

 -  земельну ділянку;                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї);                                                                                                     3) викопiювань  з кадастрової карти (плану) та iншої  картографiчної    документації ;

39

Видача довiдки про:

1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю);

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей  про

     одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної

    приватизацiї  за  певним  видом  її  цiльового  призначення

    (використання)

40

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

41

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

42

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв

43

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову

оцiнку земельної дiлянки

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв

45

Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв

46

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47 

 

 

 

Видача (переоформлення, видача дублiкатiв, анулювання) документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi**

1.     Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) при переміщенні за межі України

2.     Ветеринарні документи: ветеринарні довідки – при переміщенні в межах  району (крім  харчових  продуктів  тваринного  походження для споживання  людиною)

3.     Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України – форми №1, №2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки  Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст(крім харчових продуктів тваринного походження для споживання людиною)

4.     Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

5.     Експлуатаційний дозвіл

6.     Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

7.     Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісорубних ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток)

 

 

 

 

 

 

Керівник  апарату   адміністрації                                                 Л.Є.Болясов

 

 

 

Вик. През С.С

5-63-04

 

 

 
Аналіз регуляторного впливу PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.12.2015 07:40

 

проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг, які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської    районної  державної  адміністрації»

 

1.     Визначення проблеми,  яку передбачається розв’язати.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг, які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської    районної  державної  адміністрації» розроблений з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Читати далі...
 
Звіт про повторне відстеження PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
09.12.2015 08:18

Звіт про повторне відстеження

результативності  розпорядження  голови  Бородянської   районної державної   адміністрації  «Про затвердження  переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ-центр   надання  адміністративних  послуг  Бородянської   районної   державної   адміністрації»

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення досягнення  даним  актом  визначених  в  ньому цілей.

1.     Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 30.10.2014 року № 306 «Про затвердження переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської  районної  державної  адміністрації»

         2.  Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації.

         3.  Цілі прийняття акта.

    Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення, суб’єктами господарювання.  Забезпечення відкритості інформації  про діяльність органів виконавчої влади в Бородянському  районі  шляхом створення та функціонування відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної   державної  адміністрації.

Основними  цілями  прийняття  регуляторного  акту  є:

- забезпечення  отримання суб’єктами  звернення адміністративних послуг у чітко встановлені строки, в комфортних  умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, у одному приміщенні  за  принципом  «єдиного вікна»;

- забезпечення  доступу  суб’єктам звернення та суб’єктам господарювання  до  інформації  щодо порядку, умов, строків, вартості            (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан,  хід  та  результати  розгляду  звернень;

- виключення  випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення  або відсутності  безпосереднього спілкування суб’єктів звернень    з  представниками  адміністративних  органів;

- спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якісті  їх надання;

           4. Строк виконання заходів  з  відстеження.

Повторне відстеження було здійснено у період з 01.09.2015 року по 01.11.2015 року.

           5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

           6. Методи одержання результатів відстеження.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта був застосований  статистичний  метод  одержання  результатів.

           7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також  способи  одержання  даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації отриманої за результатами  діяльності  відділу-центру надання  адміністративних  послуг. Враховуючи  цілі регулювання, для  відстеження  результативності  зазначеного регуляторного акта  були  визначені  наступні  показники:

-          кількість  адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги;

-          кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг;

-          кількість наданих адміністративних послуг;

-          кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання   

   адміністративної послуги;

-          витрати  часу на отримання  певних  адміністративних послуг;

-          кількість  скарг  щодо  процедур  отримання  адміністративних  послуг.    

8. Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності  акта.

Регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації. Запровадження  данного  регуляторного  акта  позитивно вплинуло  на:

-          забезпечення прозорості, відкритості у сфері надання адміністративних послуг;

-          спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якості   їх  надання;

-          отримання  максимум   адміністративних послуг в  одному  місці;

-          зручний  режим  роботи  для  споживачів  адміністративних  послуг;

 Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

Центр надання

адміністративних послуг

Вересень-жовтень

2014 року

Вересень-жовтень

2015 року

  Кількість  адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги    (місцеві адміністративні органи)

7

7

Кількість звернень до центру надання адміністративних  послуг

158

1892

Кількість наданих адміністративних послуг

123

1514

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги

35

378

Середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

17

15

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

     

 

З метою впорядкування  та поліпшення якості надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів відділом-центром надання адміністративних послуг  Бородянської райдержадміністрації початковий перелік послуг замінено послугами територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». При проведенні моніторингу графіку роботи ЦНАП встановлено, що найбільша кількість заяв від суб’єктів звернень (99%) приймається кожного дня з 9-00 до 15-00 години, найменша кількість (1%)  з 15-00 до 17-00. Відвідувачів  з 17- 00  до 20-00 годин  не  має.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення  визначених  цілей.

Результатом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації  від 30.10.2014 року № 306 «Про затвердження переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ-центр надання  адміністративних послуг  Бородянської районної державної адміністрації»  є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАП суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг,  при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати. Також позитивним  моментом  є  зручний  графік  роботи  ЦНАП.

Вважаємо за  доцільне  залишити  зазначений  регуляторний  акт  діючим.

Періодичне відстеження  результативності регуляторного акту провести у терміни відповідно до вимог статті 10 Закону України  «Про засади державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності».

 

 

 

 

Керівник регуляторного органу:

Голова Бородянської  

райдержадміністрації                                                              О.Г.Янковий

 

 

 

Виконавець:

Начальник  відділу - ЦНАП        

С.С.През

 

(045-77)5-63-04

 
Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.09.2015 06:24

Звіт про повторне відстеження

результативності розпорядження голови Бородянської  районної державної   адміністрації  „ Про  затвердження  положення  про відділ  -  центр   надання  адміністративних  послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації ”

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення досягнення  даним актом визначених  в ньому цілей.

 

1.     Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 15.09.2014 року № 261 „Про затвердження положення про відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської районної державної адміністрації ”.

         2.  Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ - центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації.

         3.  Цілі прийняття акта.

    Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення, суб’єктами господарювання,  забезпечення відкритості інформації  про діяльність органів виконавчої влади в Бородянському  районі  шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної  адміністрації.

Основними  цілями  прийняття  регуляторного  акту  є:

- забезпечення  отримання суб’єктами  звернення адміністративних послуг у чітко встановлені строки, в комфортних  умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна».

- забезпечення  доступу  суб’єктам звернення та суб’єктам господарювання до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати  розгляду  звернень .

- виключення  випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками  адміністративних  органів;

- спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якісті  їх надання;

           4. Строк виконання заходів з відстеження.

Повторне відстеження було здійснено у період з 01.07.2015 року по 01.09.2015 року.

           5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

           6. Методи одержання результатів відстеження.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

           7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації отриманої за результатами  діяльності  Центру надання  адміністративних  послуг. Враховуючи  цілі регулювання, для  відстеження  результативності  зазначеного регуляторного акта  були  визначені  наступні  показники:

-          кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг;

-          кількість наданих адміністративних послуг;

-          кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання   

   адміністративної послуги;

-          витрати  часу на отримання певних адміністративних послуг;

-          кількість  скарг щодо процедур  отримання  адміністративних  послуг.    

8. Кількісні та якісні  значення показників результативності акта.

Регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до Центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації. Запровадження данного  регуляторного  акта  позитивно вплинуло на:

-          забезпечення прозорості, відкритості у сфері надання адміністративних послуг;

-          спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якості   їх  надання;

-          отримання максимуму  адміністративних послуг в  одному  місці;

-          зручний  режим  роботи  для споживачів  адміністративних послуг;

 Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

Центр надання

адміністративних послуг

Липень - серпень

2014 року

Липень - серпень

2015 року

  Кількість  адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги    (місцеві адміністративні органи)

7

7

Кількість звернень до центру надання адміністративних  послуг

106

1712

Кількість наданих адміністративних послуг

88

1427

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги

18

285

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг

-

-

Середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

17

15

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

     

 

З метою впорядкування  та поліпшення якості надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів Центром надання адміністративних послуг  Бородянської райдержадміністрації початковий перелік послуг замінено послугами територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». При проведенні моніторингу графіку роботи ЦНАП встановлено, що найбільша кількість заяв від суб’єктів звернень (99%) примається кожного дня з 9-00 до 15-00 години, наймньша кількість (1%)  з 15-00 до 17-00. Відвідувачів  з 17-00 до 20-00 годин  не має.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результатом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.09.2014 року № 261 „ Про затвердження положення про відділ - центр надання адміністративних послуг  Бородянської районної державної адміністрації»  є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України „ Про адміністративні послуги ” якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Суттєвою перевагою є той факт, що в Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора (державного адміністратора), що значно скорочує його часові та фінансові витрати. Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим, але у разі необхідності, подати пропозицію щодо зміни графіку роботи центру надання адміністративних послуг відповідно до моніторингу та внести відповідні зміни в діючий регуляторний акт.

Періодичне відстеження  результативності регуляторного акту провести у терміни відповідно до вимог статті 10 Закону України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності ”.

 

 

Керівник регуляторного органу:

Голова Бородянської  

райдержадміністрації                                                             О.Г.Янковий

 

 

Виконавець:

Начальник  відділу - ЦНАП        

С.С.През

 

(045-77)5-63-04

 


Сторінка 4 із 7
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld