Управління агропромислового розвитку
Оголошення про проведення відкритого конкурсу для призначення на вакантні посади Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
29.03.2019 07:30

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади головного спеціаліста відділу агропромислового розвитку

Бородянської районної державної адміністрації


 
ПОЛОЖЕННЯ про відділ агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
19.04.2017 05:38

 

 

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

08.05.2018

 

   153

 

Про затвердження Положення  про відділ агропромислового розвитку Бородянської Районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» /із змінами/, постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.2012 №722 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ агропромислового розвитку місцевої державної адміністрації», Регламенту Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації  від 26.04.2018 №142, розпорядження т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень керівника державної служби», з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства:

 

1. Затвердити Положення про відділ агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 01.07.2016 № 231 «Про затвердження Положення про відділ  агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Барчана В.А.

 

 

 

Т.в. о. голови адміністрації                                                        В.М.Корнієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження т.в.о. голови

Бородянської районної державної  адміністрації

08.05.2018    153

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ агропромислового розвитку

Бородянської районної державної адміністрації

 

1.Загальні засади

 

1.1 Відділ агропромислового розвитку Бородянської районної державної адміністрації,  скорочене найменування – відділ  АПР Бородянської РДА  (далі – відділ) є структурним підрозділом Бородянської  районної державної адміністрації, утворюється головою райдержадміністрації.

1.2. Відділ підпорядкований  голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації.

1.3.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації,  розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій, та цим Положенням.

1.4. Структуру і штатний розпис відділу у межах граничної чисельності та фонду оплати праці, положення про відділ затверджує голова районної державної адміністрації.

1.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

1.6. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 (Офіційний вісник України, 2002 рік, №9, ст..414).

1.7. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

1.8. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи для реєстрації вхідної і вихідної документації, власний бланк.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. До основних завдань відділу належить:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

- участь у  реалізації державної аграрної політики та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;

- участь у межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань екології, збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку району;

- сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємства у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

- бере участь у підготовці заходів агропромислового розвитку в межах району;

- розробляє проекти розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

- бере участь у підготовці звітів голови Бородянської районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Бородянської районної ради;

- готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної державної адміністрації;

- готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів, зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

- розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

- опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

- забезпечує захист персональних даних;

- готує пропозиції до проектів програм і прогнозів соціально-економічного розвитку району, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

- вносить Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємства на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

- надає консультаційну, методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з економічних і правових питань,  з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

- вносить пропозиції райдержадміністрації з питань збереження, відтворення, підвищення та охорони родючості грунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель;

- сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель;

- координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в Бородянський район;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

- забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

- здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

- здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової та переробної промисловості вітчизняного виробництва;

- забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

- вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

- забезпечує дотримання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

- готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

- вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

- сприяє поліпшенню виробничих умов і продуктивності праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації;

- забезпечує широке висвітлення досягнень в галузях тваринництва, рослинництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

- надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, упровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

- проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу району;

- формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

- здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

 здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

2.3. У межах компетенції відділ бере участь:

- у розробленні та здійсненні на районному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

- у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва району;

- в організації продовольчого ринку;

- у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку району, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

- у розробленні районних балансів попиту і пропозицій основних видів тваринницької продукції;

- у реалізації державної регуляторної політики;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

3. Відділ має право:

 

3.1. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання  покладених на нього завдань;

3.2. Залучати працівників інших структурних підрозділів районної райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.3. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.

3.4. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

 

4.     Організація роботи відділу:

 

4.1 Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу, відповідно до вимог діючого законодавства.

4.2. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови райдержадміністрації за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

4.3. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу здійснюється за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

4.4. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Регламенту Бородянської  районної державної адміністрації Київської області, інших нормативно-правових та розпорядчих документів.

4.5. Службові обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями.

4.6. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями району, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

5. Начальник відділу:

 

5.1. Здійснює керівництво відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

5.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ.

5.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу, керівників підпорядкованих відділу закладів.

5.4. Визначає ступінь відповідальності працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

5.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації.

5.6. Звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

5.7.             Може входити до складу колегії райдержадміністрації.

5.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

5.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування району.

5.10. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування району, підприємствами, установами та організаціями району – за дорученням керівництва райдержадміністрації;

5.11. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

5.12.        Здійснює добір кадрів у відділі.

5.13. Преміює та надає матеріальну допомогу працівникам відділу  в межах кошторисних призначень та згідно до Положення про преміювання.

5.14. Подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

5.15. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису структурного підрозділу.

5.16. Здійснює повноваження керівника державної служби у відділі. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

5.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

5.18. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни

5.19. Здійснює заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства;

5.20. Виконує інші передбачені законодавством функції.

5.21. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою місцевої держадміністрації або у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                        Л.Є.Болясов

 


 
Круглий стіл щодо перспектив розвитку аграрного сектору Бородянщини PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
18.03.2019 07:12

 

 

          15 березня голова Бородянської районної державної адміністрації Вадим  Чередник взяв участь в роботі круглого столу на тему «Перспективи розвитку аграрного сектору у Бородянському районі Київської області», який проходив на базі Бородянської районної філії Київського обласного центру зайнятості. Серед присутніх також були голова районної ради Георгій Єрко. Заступник голови адміністрації Валентин Корнієнко, керівники структурних підрозділів РДА, аграрії району.

Читати далі...
 
Засідання комісії з питань регулювання земельних відносин у Бородянському районі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
29.12.2018 08:21

 

 

28 грудня  голова Бородянської районної державної адміністрації Вадим Чередник провів засідання районної комісії з питань регулювання земельних відносин у Бородянському районі.

В ході засідання розглянуто питання  про надання ряду громадян дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

Читати далі...
 
Робочі наради Вадима Чередника з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
05.12.2018 07:12

 

 

4 грудня голова Бородянської райдержадміністрації Вадим Чередник провів робочі  наради з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації за участі першого заступника голови РДА Віктора Барчана та керівника апарату РДА Леоніда Болясова.

Цього дня участь у засіданнях з новим очільником району взяли керівники та фахівці відділу економічного розвитку,  торгівлі та промисловості РДА на чолі з Юлією Самсоновою, управління соціального захисту населення РДА на чолі з Оленою Боженко, відділу агропромислового розвитку на чолі з Тамарою Фурт, відділу освіти РДА, яким керує Валентина Кухар, служби у справах дітей та сімї РДА – Лариса Стасенко, відділу з питань ЦЗ, НС, інфраструктури, ЖКГ та будівництва – Мирослава Шульц, відділу-центру надання адміністративних послуг – Світлана През.

Читати далі...
 


Сторінка 1 із 7
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld