Відкриті дані
Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету Бородянського району за 2017 рік PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.01.2018 07:46

   

Аналіз виконання районного бюджету за 2017 рік свідчить про те, що фінансове забезпечення бюджетних установ здійснюється у відповідності до бюджетних призначень, передбачених рішенням  14 сесії сьомого скликання від 23.12.2016 №164-14-VII « Про  районний  бюджет  Бородянського  району на 2017 рік » та змін до нього.

План надходжень до бюджету району за  2017 рік виконаний в цілому на 101,9 %. Із запланованих на  рік по загальному фонду 369 845,0 тис.грн. фактично отримано 376 803,4 тис.грн., в тому числі по власних надходженнях план виконаний на 119,1 %, при планових показниках 49484,6 тис.грн. надійшло 58938,6 тис.грн.

Читати далі...
 
Пояснювальна записка до звіту про виконання районного бюджету Бородянського району за 9 місяців 2017 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
31.10.2017 09:06

                                                                                             

            Аналіз виконання районного бюджету за  9 місяців 2017 року свідчить про те, що фінансове забезпечення бюджетних установ здійснюється у відповідності до бюджетних призначень, передбачених рішенням чотирнадцятої сесії сьомого скликання «Про районний бюджет Бородянського району на 2017 рік» №164-14-VII від 23 грудня 2016 року та змін до нього.

План надходжень до бюджету району за 9 місяців  2017  року виконаний в цілому на    99,8 %. Із запланованих на 9 місяців по загальному фонду 281000,4 тис.грн. фактично отримано 280463,6 тис.грн., в тому числі по власних надходженнях план виконаний на 110,2 %, при планових показниках 37402,5 тис.грн. надійшло 41215,1 тис.грн.

Читати далі...
 
ПОЛОЖЕННЯ про управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
25.04.2017 08:36

 

1.Загальні положення

1.1. Положення про управління фінансів розроблено на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 та з урахуванням Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань фінансів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 22.11.2012 №1212.

1.2. Управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації (далі управління), утворюється головою районної державної адміністрації, входить до складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.3. Управління створено для виконання завдань і повноважень визначених Бюджетним кодексом України, іншими актами законодавства, необхідними для реалізації бюджетної політики на території Бородянського району.

1.4. Управління підпорядковано голові держадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.

1.5. Управління утворено як юридична особа публічного права, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

1.6. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Київської обласної держадміністрації, розпорядженнями голови районної держадміністрації, рішенням районної ради, прийнятими у межах його компетенції, а також положення про управління фінансів.

 

2.Основні завдання управління фінансів райдержадміністрації.

 

2.1. Основними завданнями управління є:

·          забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;

·          складання розрахунків до проектів районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання їх на розгляд районній державній адміністрації;

·          підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

·          розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

·          здійснення в установленому порядку загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координації в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання районного бюджету.

 

2.2. Завданнями управління відповідно до покладених на них повноважень є:

·            розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

·            визначення порядку та термінів розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

·            проведення на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету, аналізу бюджетного поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

·            прийняття рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації;

·            участь у розробці балансу фінансових ресурсів району, підготовки пропозицій щодо доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізу соціально-економічних показників розвитку району та врахування їх під час складання районного бюджету;

·            організація роботи пов’язаної зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації, визначення  порядку і термів подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету, складено проект районного бюджету та прогноз на наступні за планом два бюджетні періоди, підготовлено пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подання їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

·            складання, затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

·            затвердження паспортів бюджетних програм ( у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

·            здійснення у встановленому порядку взаємних розрахунків районного бюджету з державним бюджетом і обласним бюджетом;

·            перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

·            погодження кошторисів, планів асигнування та штатних розписів структурних підрозділів районної державної адміністрації;

·            здійснення за участю органів, що контролюються справлення надходжень бюджету, прогнозування та аналізу надходження доходів до районного бюджету;

·            організація використання районного бюджету, разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищних рад, органами державної податкової служби, територіальним органом Державної казначейської служби України забезпечення надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів;

·            підготовка і надання районній раді офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання  доходної частини загального фонду районного бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету;

·            проведення моніторингу змін, що носиться до районного бюджету;

·            розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;

·          проведення на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності і прогнозних розрахунків аналізу економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, підготовка пропозиції щодо визначення джерел фінансових ресурсів;

·            інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання річного та квартального звітів про виконання районного бюджету;

·            розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду бюджету;

·            участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, підготовка пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснення контролю за витраченням цих коштів;

·            здійснення контролю за дотримання бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;

·            застосування попередження про неналежне використання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

·            прийняття рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2 – 5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

·            зупинення операцій з бюджетними коштами;

·            призупинення бюджетних асигнувань;

·            зменшення бюджетних асигнувань;

·            повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

·            безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

·            розгляду у межах своєї компетенції звернень громадян, підприємств, установ і організацій;

·            забезпечення створення належних виборчих та соціально-побутових умов для працівників управління.

 

2.3. Управління має право:

·              одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів влади, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, районної ради, сільських,селищних рад, територіального органу Державної казначейської служби України, органу державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його використання;

·              залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;

·              скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

 

3. Інші питання діяльності управління

 

3.1.  Начальник управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із відповідним заступником голови обласної державної адміністрації та директором департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.

Один з начальників відділів управління є одночасно заступником начальника управління і призначається наказом начальника управління за погодженням з директором департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.

3.2. Управління фінансів Бородянської райдержадміністрації утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством.

Управління утримується в межах бюджетних призначень, наданих Міністерству фінансів України законом про Державний бюджет України, якщо інше не передбачено законом.

Фінансування, матеріально-технічне, кадрове, юридичне та інші види забезпечення діяльності управління здійснюються через департамент фінансів Київської обласної державної адміністрації.

Кошторис та штатний розпис управління затверджується директором департаменту фінансів Київської обласної адміністрації.

 

3.3. Начальник управління фінансів:

 

·              здійснює керівництво діяльністю управлінням, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань. Визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів управління;

·              видає в межах своєї компетентності накази, організовує і контролює їх виконання;

·              затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки працівників управління;

·              розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

·              затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджет встановленим бюджетним призначенням;

·              призначає і звільняє з посади працівників управління.

 

 

3.4. Управління фінансів є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Гербу України і своїм найменуванням. Юридична адреса: 07801, Київська область, Бородянський район, смт Бородянка, вул. Центральна, 331.

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld